WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎


nomoface

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Liu Xiaomei
Type Designer: Luo Jingyin / Zhao Tingyu
Photographer: Yang Fan
Client:  nomoface
Year: 2019

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Transwhite Studio
Photographer: Yang Fan /  Liu Xiaomei
Year: 2019

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Liu Xiaomei
Photographer: Liu Xiaomei / Yang Fan
Client: ZUCZUG
Year: 2019

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Liu Xiaomei
Photographer: Ding Shiwei / Yang Fan
Client: Ding Shiwei
Year: 2019