WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
nomoface

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Liu Xiaomei
Type Designer: Luo Jingyin / Zhao Tingyu
Photographer: Yang Fan
Client:  nomoface
Year: 2019