WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
Billennium Waves, Tang Nannan 

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Wang Diangang / Xu Qianwen
Client: Beijing Mingsheng Art Museum
Year: 2016