WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
Award360° 2020

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Liu Xiaomei
Photographer: Chen Shiqing
Client:Design 360°
Year: 2020