WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
Inna Art Space 10

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Yu Qiongjie / Liu Xiaomei / Yang Fan / Chen Cong
Motion Designer: Wu Shiya
Photographer: Chen Cong
Client:  Inna Art Space
Year: 2018