EXTENSION-XUEFENG

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Wang Diangang
Client: Boers-Li Gallery
Year: 2013-2014