WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
XIHU INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Yu Qiongjie / Den Danni / Wang Diangang
Client: 
Year: 2013