WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
MOUNSEY 2020 Youada 3ge3 project

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Liu Xiaomei
Photographer: Liu Xiaomei / Yang Fan
Client: ZUCZUG
Year: 2019