WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
MOOYARD

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Yu Qiongjie / Zhang Zhiyuan / Wang Diangang
Client:  Mooyard Hotel
Year: 2016
mooyard 1
mooyard 2mooyard 3