WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎


Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Liu Xiaomei
Photographer: Ding Shiwei / Yang Fan
Client: Ding Shiwei
Year: 2019