WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
YUAN Exihibition

Art Director:
Yu Qiongjie
Designer: Liu Xiaomei

Photographer: Ding Shiwei / Yang Fan
Client: Ding Shiwei
Year: 2019