WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
Dream Waver: Fashion Design Graduate Show

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Zheng Cheng / Yu Qiongjie
Client:  CAA
Year: 2013