WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
An Activist:Yuan Gong

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Yu Qiongjie / Zhen Cheng
Client: CAA
Year: 2014