WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
3rd universe

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Yang Fan, Zhao Tingyu
Type Designer: Yang Fan, Zhao Tingyu
Script Writer: Yang Fan, Zhao Tingyu 
Motion Designer: Fu Ruilin, Wen Yi, Zhao Tingyu
Photographer: Fu Ruilin
Client:  3rd universe
Year: 2019