Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Liu Xiaomei
Photographer: Yang Fan
Client: Ding Shiwei
Year: 2019