WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
YUAN

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Liu Xiaomei
Motion Designer: Fu Ruilin
Photographer: Yang Fan
Client: Ding Shiwei
Year: 2019